ชนิดของ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ชนิดของ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ชนิดของ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต่างต้อง หาวิธีมาป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง และสิ่งสำคัญคือเราจะต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 แต่การที่เราจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19ได้นั้น เราอาจจะต้อง ทำความรู้จักกับชนิดของวัคซีนกันก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

ชนิดของ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

การที่เราจะเดินทางไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้นั้น เราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนแต่ละชนิดก่อนว่า วัคซีนที่เราจะฉีดเข้าสู่ร่างกายนั้น เป็นอย่างไร มีผลข้างเคียงมากน้อยเพียงใด และวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะ

1.วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม

วัคซีนกลุ่มนี้ ใช้เทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สารพันธุกรรมเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส วัคซีนจะทำหน้าที่พา mRNA เข้าเซลล์ และ กํากับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ของเชื้อไวรัส ซึ่งโปรตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อ  

วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ วัคซีนของบริษัท Pfizer และ Moderna  จากข้อมูลในปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ประมาณ 95% ป้องกันการป่วยรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตได้ 100% วัคซีนของบริษัท Pfizer ควรได้รับการฉีด 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ ห่างกัน 3 สัปดาห์ ส่วน วัคซีนของบริษัท Moderna ควรได้รับการฉีด 2 เข็มเข้ากล้ามเนื้อ ห่างกัน 4 สัปดาห์

ชนิดของ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

2.วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ

วัคซีนกลุ่มนี้ใช้ไวรัสที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรม เช่น ไวรัสอะดีโน (Adenovirus)โดยนำมาดัดแปลงพันธุกรรมให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้ และใส่สารพันธุกรรมของไวรัสโรคโควิด19 ติดไปด้วย เมื่อนํามาฉีดไวรัสพาหะเหล่านี้จะเลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยกระตุ้มภูมิคุ้มกันทั้งระบบให้สร้างแอนติบอดีย์ต่อไวรัสโรคโควิด19 ตามสารพันธุกรรมที่ใส่เข้าไป

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นวัคซีนที่ไวรัสอะดีโนไม่แบ่งตัว แต่ยังจัดเป็นไวรัสที่มีชีวิตเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จึงยังไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมาก จนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ ปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้ที่ใช้กันแพร่หลายมี 4 แบรนด์ ได้แก่ ไวรัสอะดีโนของชิมแพนซี (Chimpanzee adenovirus) โดยบริษัท Astra Zeneca มีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ 70-80% ป้องกันการเสียชีวิตได้ 100%, ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 5 (Human adenovirus type 5)

โดยบริษัท CanSinoBio มีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ 60%, ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 26 (Human adenovirus type 26) โดยบริษัท Johnson and Johnson มีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ 64-72% และ ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 5 และ 26 (Human adenovirus type 5 and26) โดยบริษัท Gamaleya ของรัสเซีย มีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ 90%

3.วัคซีนที่ทําจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ

ทั่วโลกมีความคุ้นเคยมานาน เพราะใช้ในการผลิตวัคซีนหลายชนิด เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น ผลิตโดยการ สร้างโปรตีนของเชื้อไวรัส ด้วยระบบ cell culture, yeast, baculovirus เป็นต้น

แล้วนํามาผสมกับสารกระตุ้นภูมิ เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนตีบอดีต่อต้านโปรตีนสไปค์ของไวรัสโรคโควิด19 วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบันคือ วัคซีนแบรนด์ Novavax ซึ่งผลิตจาก baculovirus และใช้ Matrix M เป็นตัวกระตุ้นภูมิ มีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ 60-90% ป้องกันการเสียชีวิตได้ 100%

4.วัคซีนชนิดเชื้อตาย

วัคซีนกลุ่มนี้ผลิตโดยนําไวรัสโรคโควิด19 มาเลี้ยงขยายจํานวนมาก และนํามาทำให้เเชื้อตาย  การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทุกส่วน เสมือนได้รับเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไม่ทำให้เกิดโรค เพราะเชื้อตายแล้ว  เทคโนโลยีนี้เป็นวิธีที่ใช้กับวัคซีนตับอักเสบเอ โปลิโอชนิดฉีด จึงมีความคุ้นเคยในประสิทธิภาพและความปลอดภัยมานาน

แต่เนื่องจากการเพาะเลี้ยงไวรัสต้องใช้ความระมัดระวังมาก ทําให้ผลิตได้ช้าและมีราคาแพง วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ วัคซีนของบริษัท Sinovac มีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ 50-70% ป้องกันการเสียชีวิตได้ 100%

ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนโควิด 19

วัคซีนทุกชนิดมีข้อห้ามคือ แพ้สารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนและเนื่องจากวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนใหม่จึงอาจไม่มีความรู้ในเรื่องปฏิกิริยาการแพ้ที่พบไม่บ่อย ในช่วงแรกจึงควรฉีดวัคซีนเหล่านี้ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ ที่ให้การช่วยเหลือกรณีมีปฏิกิริยารุนแรง และควรเฝ้าระวังอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที

เห็นไหมค่ะ เพียงแค่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนแล้ว เราก็จะได้รู้ว่า วัคซีนตัวไหนบ้างที่เหมาะกับเรามากที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว การที่เราหาข้อมูลไว้ก่อนนั้น จะเป็นผลดีต่อตัวเรามากๆ นั้นเองค่ะ

ทริคทำเกษตรฉบับครัวเรือน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ถือเป็นการเริ่มต้นทำเกษตรแบบพอเพียง ที่ได้แนวทางมาจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งแต่ละครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ ยังคงมีปัญหาด้านการผลิต ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากความรู้น้อยและยากจน ส่งผลให้การเกษตรไทยยังเป็นการผลิตแบบรายย่อย มีที่ดินขนาดเล็กเพื่อทำกิน ขาดการวางแผนและจัดการที่เป็นระบบ 

เคล็ดลับดูแลสุขภาพ ให้สดใสสมวัย การทำงานในแต่ละวัน จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองสักเท่าไหร่ ซึ่งการดูแลสุขภาพเป็นวิธีง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เวลา หรือสถานที่ที่ยุ่งยากเลยเพราะการที่เรามีสุขภาพที่ดี ก็จะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นเองค่ะ